O NAS (porozumienie)

POROZUMIENIE
z dnia 15 czerwca 2009 r zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panem Bogdanem Zdrojewskim, a Gminą Kozienice reprezentowaną przez burmistrza, Pana Tomasza Śmietankę Na podstawie art. 5 ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Minister wyraził zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Gminą z dniem 1 września 2009 r. Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.

  Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art.36a ust.5 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572, z późniejszymi zmian.), oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice nr 365/2009 z dnia 31.08.2009r. z dniem 02.09.2009r. do 05.05.2010r. stanowisko p.o. dyrektora szkoły pełni Pan Zdzisław Włodarski

Szkoła Muzyczna mieści się w budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach przy ul.Warszawskiej 29

^mkidn (26 kB)


click   click