Przejdź do treści
belka
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Oświadczenie o dostępności witryny internetowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach www.muzycznakozienice.pl.
Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: muzycznakozienice.pl
Data publikacji strony internetowej: 20.01.2014 r. nowa strona od 11.05.2021 r.

Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
 • strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.

 • Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności cyfrowej strony dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzie do oceny strony: Tingtun Page Chceker http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika że strona internetowa muzycznakozienice.pl spełnia wymagania dostępności w 100%. Raport z wynikami przeglądu dostępności: /en/pagecheck2.0/?uuid=c2c8d202-8de0-41aa-8be6-ae1fe896e746

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marcin Lutka, mail: sekretariat@muzycznakozienice.pl. Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 48 614 50 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

  Dostępność architektoniczna:
  Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Szkoła Muzyczna I stopnia znajduje się na II piętrze budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego, zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 29 w Kozienicach, wraz z parkingiem podziemnym (wjazd z tyłu budynku) od ulicy Legionów oraz parkingiem zewnętrznym od ulicy Legionów. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Warszawskiej, a wejście bezpośrednio do szkoły od strony ulicy Sosnowej.

  Informacje o, miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na parkingu przy budynku Centrum Kulturalno - Artystycznego wyznaczone zostały dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Garaż podziemny również został wyposażony w dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking podziemny usytuowany jest z tyłu budynku od strony ulicy Legionów. Parkingi są niepłatne.

  Udogodnienia:

 • wejście do budynku CKA z poziomu terenu;
 • na terenie szkoły toaleta dla osób z niepełnosprawnościami;
 • kontrastowe oznaczenia poziome na szklanych drzwiach i szybach budynku oraz w jego wnętrzu; czytelnie oznaczone drogi ewakuacyjne;
 • dostosowanie wejścia do sali kameralnej, sali koncertowo - kinowej i zaplecza sali koncertowo -kinowej dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • przyciski panelu sterującego w windzie posiadają oznaczenia i opisy brajlowskie.

 • Utrudnienia:

 • wejście bezpośrednio do szkoły od strony ulicy Sosnowej jest niedostosowane dla osób niepełnosprawnych - klatka schodowa, brak windy (winda dostępna jedynie z poziomu parkingu podziemnego oraz głównego wejścia do budynku CKA).
105108